Aktualności

 REGULAMIN KONKURSU I AUDYCJI  „MASTERCHEF” - sezon 9
Anna Starmach, Michel Moran, Magda Gessler 

REGULAMIN KONKURSU I AUDYCJI pt. : „MASTERCHEF” - sezon 9

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. OrganizatorEndemol Shine Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 15A, 02-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075065), posiadająca nr NIP 5212625032, REGON 012764403,
 3. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w  Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od 20.06.2020 do 30.09.2020 roku. Na Konkurs składają się wszystkie działania Uczestników i Jury w miejscu zorganizowanym przez Organizatora i w czasie przez niego wskazanym,
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca wymagania opisane w Regulaminie, będąca Uczestnikiem Castingu lub Uczestnikiem Rezerwowym i została zakwalifikowana przez Komisję Castingową do Konkursu i Audycji zgodnie z Regulaminem Castingu do Konkursu do „MasterChef sezon 9”,
 5. Uczestnik rezerwowy – osoba fizyczna, spełniająca wymagania opisane w Regulaminie, będąca Uczestnikiem Castingu lub Uczestnikiem Rezerwowym i została zakwalifikowana przez Komisję Castingową do Konkursu i Audycji zgodnie z Regulaminem Castingu do Konkursu do „MasterChef sezon 9” i została wybrana przez Organizatora do ewentualnego udziału w Konkursie w przypadkach określonych w Regulaminie,
 6. Nadawca – TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-925 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000213007, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 68 702 172,60 PLN; Nadawca nie jest Organizatorem Konkursu, a jedynie podmiotem przyrzekającym i wydającym Nagrodę i Nagrodę dodatkową w Konkursie,
 7. Nagroda – główna wygrana obejmująca świadczenie pieniężne, jakie Nadawca przyrzeka i wydaje zwycięskiemu Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie,
 8. Nagroda dodatkowa – świadczenie/a pieniężne lub niepieniężne, inne niż Nagroda, jakie Nadawca może przyrzec i wydać zwycięskiemu Uczestnikowi i/lub innym Uczestnikom, na zasadach określonych w Regulaminie;
 9. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stan cywilny i inne podane w ankiecie.

10.  Administrator danych osobowych - Organizator lub Nadawca w zakresach określonych w treści Regulaminu.

11.  Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „MasterChef” emitowana w programie Nadawcy i rozpowszechniana w inny sposób. Audycja składa się z rożnych fragmentów Konkursu wyselekcjonowanych przez Organizatora,

12.  Komisja- osoby fizyczne, powołane przez Organizatora, które spośród wszystkich osób, które zgłosiły się do udziału w Konkursie i Audycji, dokona wyboru Uczestników Audycji i Konkursu. Komisja składa się z minimum 3 osób,

13.  Jury – osoby fizyczne, nie będące Uczestnikami, dokonujące oceny Uczestników i wykonywanych przez nich zadań w celu wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców Konkursu,

14.  Okres Gotowości – okres trwający od ogłoszenia Uczestnikowi zakwalifikowania do udziału w Konkursie i Audycji do dnia, w którym odbędzie się Finał Konkursu, w którym to okresie Uczestnik powinien pozostawać w gotowości i w przypadku otrzymania informacji od Organizatora, że rozpoczyna się Okres Wyłączności, to od otrzymania takiej informacji powinien stawić się w Krakowie, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W okresie Gotowości Uczestnik ma obowiązek ciągłego posiadania przy sobie włączonego i działającego telefonu komórkowego i odbierania połączeń, którego numer wskaże, jako kontaktowy,

15.  Okres Wyłączności – to wskazany przez Organizatora czasookres przypadający w Okresie Gotowości, w którym Uczestnik powinien pozostawać do pełnej wyłączności dla Organizatora, co oznacza przeprowadzenie się do miejsca wskazanego przez Organizatora jak również zaprzestanie w tym okresie wykonywania jakichkolwiek innych obowiązków, kontaktów personalnych – niezwiązanych z Uczestnikami i zespołem produkcyjno-realizacyjnym programu „MasterChef”. Organizator może zarządzić jeden lub kilka Okresów Wyłączności w Okresie Gotowości. Wstępnie przewidywany Okres Wyłączności to okresy od 20.06.2020 do 25.07.2020 oraz od 01.09.2020 do 20.09.2020 roku. W Okresie Wyłączności Uczestnik musi przedstawić Organizatorowi aktualne zaświadczenie wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla branży gastronomicznej. W Okresie Wyłączności Uczestnik będzie zobowiązany do oddawania w depozyt w wyznaczonym czasie wyznaczonej osobie z produkcji Audycji - wszystkich posiadanych urządzeń elektronicznych, multimedialnych itp. (np. telefony, laptopy etc.), przede wszystkim Uczestnik nie będzie mógł z takich urządzeń korzystać w okresie od wyjazdu z Domu MasterChefa na zdjęcia aż do decyzji Organizatora o zakończeniu realizacji zdjęć z Uczestnikiem w danym dniu zdjęciowym,

16.  Dom MasterChefa – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, obiekt hotelarski, dom lub mieszkanie wskazane i przygotowane przez Organizatora, do którego w Okresie Wyłączności, w terminach dokładnie wskazanych przez Organizatora, wprowadzać się będą Uczestnicy zakwalifikowani na czas realizacji dalszej części Audycji i Konkursu, z którego będą musieli się wyprowadzić w czasie wskazanym przez Organizatora, w szczególności po eliminacji Uczestnika z Audycji i Konkursu. Zamieszkanie w Domu MasterChefa będzie wiązało się z zaakceptowaniem regulaminu Domu MasterChefa. Adres Domu MasterChefa będzie informacją poufną, Uczestnik będzie zobowiązany do zachowania go w tajemnicy przed osobami trzecimi,

17.  Umowa - umowa określająca prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i Audycji zawierana pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem wybranym do dalszego udziału w Konkursie. Umowa zawierana jest przed Okresem Wyłączności.

§2

UCZESTNICY

 1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

a)      Została wyłoniona do Konkursu wśród Uczestników i / lub Uczestników Rezerwowych Castingu do Konkursu „MasterChef sezon 9”

b)      jest pełnoletnia,

c)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d)      posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo,

e)      spełnia inne warunki określone w Regulaminie, w szczególności wynikające z §2 ust. 2. i ust. 3. Regulaminu.

 1. W Audycji i Konkursie biorą udział wyłącznie osoby amatorsko zajmujące się gotowaniem. W Audycji i Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zawodowo zajmowały się lub zajmują się gotowaniem, to jest pracują lub pracowały (bez względu na formę zatrudnienia) na stanowisku szefa kuchni, kucharza lub pomocnika kucharza w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym. Złamanie tej zasady wiąże się z wyeliminowaniem Uczestnika z Audycji i Konkursu.
 2. Pracownicy, współpracownicy Organizatora i Nadawcy oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, w stosunku do których toczy się jakiekolwiek postępowanie karne.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Audycji i Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do Audycji lub Konkursu, organizowanych przez Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zakończeniu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora i Nadawcę ze swojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach oraz przenosi prawa do utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) przez Organizatora i/lub Nadawcę w związku z produkcją i emisją Audycji z udziałem Uczestnika, w tym w celach reklamy i promocji.
 6. Utrwalony przez Nadawcę występ Uczestnika może być przez Organizatora i/lub Nadawcę wykorzystywany zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów.
 7. Konkurencje w ramach Konkursu i Audycji mogą być organizowane o dowolnej porze dnia lub nocy, zarówno w studio, jak i obiektach plenerowych.
 8. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w trakcie występu w Audycji i Konkursie jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów, które nie zostały dostarczone przez Organizatora.

10.  W trakcie trwania Audycji i Konkursu Uczestnik nie może wygłaszać wypowiedzi niezwiązanych z Konkursem lub Audycją oraz nie może używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz ma obowiązek powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

11.  Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6  oraz przeniesienie praw, o którym mowa w § 2 ust. 6 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a)           utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b)          wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

c)           publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i  przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video ondemand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

d)          publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

e)           wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub fragmentów Audycji,

f)           nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

g)          reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

12.  Zezwolenie i przeniesienie praw, o których mowa w §2 ust. 5 i 6 nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jaki terytoriów innych państw.

§3

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w etapie pierwszym Audycji i Konkursu – Castingi ostateczne (opisany w §5 ust.1 Regulaminu)  musi przedstawić Organizatorowi następujące dokumenty, udostępnione Uczestnikowi przez Organizatora drogą mailową oraz w siedzibie Organizatora:

a)         oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika,

b)        oświadczenia Uczestnika, że akceptuje warunki Regulaminu i że oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi dla Uczestnika Audycji i Konkursu,

c)         oświadczenie o zachowaniu poufności,

d)        aktualne zaświadczenie wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w celu zapewnienia przez Organizatora wymogów sanitarno-epidemiologicznych dla branży gastronomicznej. Zaświadczenie takie należy przedłożyć Organizatorowi najpóźniej jeden dzień przed Okresem Wyłączności. Organizator ma prawo poprosić o wgląd do książeczki sanepidowskiej. W przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia Organizator ma prawo wyeliminować Uczestnika z Konkursu i Audycji,

e)         oświadczenie o posiadaniu paszportu oraz dowodu osobistego ważnych minimum do 31 marca 2021 roku. Brak ważnego paszportu i/lub dowodu osobistego, może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu i Audycji,

f)         oświadczenie Uczestnika, że nie jest obciążony przeciwwskazaniami prawnymi by móc podróżować do jakiegokolwiek kraju na świecie, w związku z faktem, że dalszy udział w Audycji i Konkursie może się wiązać z podróżami zagranicznymi,

g)        oświadczenie Uczestnika, że nie zajmował się lub nie zajmuje się zawodowo gotowaniem, to jest nie pracował lub nie pracuje (bez względu na formę zatrudnienia) na stanowisku szefa kuchni, kucharza lub pomocnika kucharza w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym,

h)        oświadczenie Uczestnika o braku jakichkolwiek zobowiązań reklamowych,

i)          oświadczenie Uczestnika, że udziela Organizatorowi bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, prawa do korzystania z przepisów i receptur na przygotowywane przez siebie potrawy.

 1. Dokumenty, o których mowa w §3  muszą być wypełnione pismem drukowanym oraz imiennie, czytelnie podpisane.

 

 1. Wybranie przez Organizatora Uczestnika czy podjęcie lub prowadzenie rozmów na temat możliwości i warunków udziału w Audycji i Konkursie również nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika jakiegokolwiek prawa do domagania się udziału w Audycji i Konkursie.
  1. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika z powodów wskazanych w Regulaminie lub wycofania się Uczestnika z udziału w Konkursie, Organizator może powołać do uczestnictwa w Konkursie Uczestnika rezerwowego.

 

§4

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Biorąc pod uwagę charakter i założenia merytoryczne Audycji i Konkursu oraz szczególne predyspozycje osób, które mają w nich uczestniczyć, jedyną okolicznością potwierdzającą wybór przez Komisję zgłaszającego jako Uczestnika Audycji i Konkursu jest odrębna umowa, którą Uczestnik zawiera z Organizatorem. Umowa ta w sposób szczegółowy reguluje prawa i obowiązki stron związane z realizacją i udziałem w Audycji i Konkursie. Do czasu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej Uczestnik nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w Audycji i Konkursie.
 2. W trakcie Audycji i Konkursu Uczestnicy będą podlegać ocenie Jury, a ocena ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. W przypadku oceny negatywnej Uczestnikowi mogą zostać wytknięte błędy, może zostać skrytykowany jego sposób postępowania przy wykonywaniu zadania konkursowego, a taka negatywna ocena i reakcja Uczestnika będzie utrwalona i rozpowszechniona zgodnie z zapisem w §2 ust. 6, 7, 11 (pola eksploatacji).
 3. Uczestnicy w Okresie Wyłączności pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym okresie wszelkie inne aktywności Uczestnika, kolidujące z udziałem w Audycji i Konkursie będą musiały być przez Uczestników zaniechane. W szczególności Uczestnicy będą musieli się liczyć z koniecznością zaniechania wykonywania w tym okresie pracy zarobkowej oraz z istotnymi ograniczeniami w kontaktach z rodziną i innymi osobami oraz istotnymi ograniczeniami w dostępie do sieci Internet, sieci komórkowej oraz wszelkich prywatnych urządzeń elektronicznych / multimedialnych. W Okresie Wyłączności zdjęcia do Audycji, w tym zdjęcia z udziałem Uczestników, będą wykonywane codziennie przez kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie.
 4. W Okresie Gotowości Uczestnicy muszą posiadać przy sobie włączony telefon komórkowy, którego numer został wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do odbierania połączeń telefonicznych oraz poczty elektronicznej, której adres został wskazany w formularzu zgłoszeniowym i pozostawania w bieżącym kontakcie z Organizatorem.
 5. Znaczna część udziału Uczestników w Konkursie stanowi element Audycji. W związku z tym Uczestnicy zobowiązują się w Okresie Gotowości do wykonywania zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora odnoszących się do przebiegu Konkursu i realizacji Audycji. W szczególności Uczestnicy:

a)      umożliwią wykonanie im zdjęć,

b)      stawią się w porach wskazanych przez Organizatora w miejsca, w których odbywać się będą etapy Konkursu,

c)      wykonają zadania konkursowe zlecone przez Jury,

d)      pozostaną w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, w takim stopniu, że możliwe będzie wykonywanie przez Uczestników zadań konkursowych i ich aktywny udział w Konkursie i Audycji,

e)      wezmą aktywny udział w przedsięwzięciach towarzyszących Audycji i Konkursowi, na przykład w przedsięwzięciach promujących Audycję, Konkurs, Nadawcę, lub jego towary lub usługi,

f)       każdorazowo poinformują osoby wyznaczone przez Organizatora o chęci opuszczenia lokalizacji wskazanej Uczestnikowi przez Organizatora podczas realizacji Audycji.

 1. Uczestnicy muszą zgłaszać Organizatorowi wszelkie przeciwwskazania do udziału w Audycji i Konkursie jeszcze przed przystąpieniem do Konkursu, w tym w szczególności przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym.
 2. Z udziału w Audycji i Konkursie może zostać wykluczony Uczestnik w przypadku:

a)      w którym taki udział mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia Uczestnika lub innych osób, ewentualnie ryzyko narażenia na szkodę majątkową lub niemajątkową Uczestnika lub innych osób,

b)      niewykonywania zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,

c)      nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie realizacji Audycji,

d)      złamania zasad poufności obowiązujących Uczestnika,

e)      naruszenia Regulaminu,

f)       złamania regulaminu „Domu MasterChefa”,

g)      stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi przed przystąpieniem do Konkursu i Audycji i w trakcie ich trwania.

 1. Uczestnik zobowiązuje się, iż podczas realizacji Audycji i Konkursu nie będzie fotografował ani rejestrował pracy ekipy realizacyjnej, innych Uczestników, członków Jury - na jakichkolwiek urządzeniach rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
 2. Uczestnicy podczas całego czasu trwania realizacji i emisji Audycji oraz trwania Konkursu nie mogą kontaktować się z prasą i wszelkimi innymi mediami oraz mają obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych bądź zdobytych w związku i przy okazji udziału w Konkursie, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, personalnych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji jak również informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Jury, o Uczestnikach, o Uczestnikach odpadających w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwycięzcy Konkursu, etc.

10.   Uczestnicy nie mogą komentować poszczególnych odcinków i przebiegu Konkursu i Audycji za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności na forach, blogach i wszelkiego rodzaju tzw. portalach społecznościowych, aż do końca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji.

11.  Wszystkie wywiady, jakich udzielają Uczestnicy muszą być autoryzowane przez Organizatora – aż do końca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji.

12.  Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wykorzystanie przepisów na potrawy stworzonych przez inne osoby, na przykład poprzez publikację w prasie, Internecie, czy w formie książki może być niedopuszczalne ze względu na prawa przysługujące autorom tych przepisów.

13.   Uczestnicy mają obowiązek na bieżąco (codziennie po zakończeniu konkurencji) przekazywać Organizatorowi na przygotowanym przez Organizatora formularzu - receptury na dania, które zrobili w trakcie nagrań do Konkursu i Audycji.

§5

PRZEBIEG KONKURSU

I. Etap pierwszy – „CASTING OSTATECZNY“.

 1. Do pierwszego etapu Konkursu (”casting ostateczny”) Organizator zaprasza osoby wyłonione w trybie wskazanym w Regulaminie castingu do Konkursu „MasterChef sezon 9” .
 2. By móc przystąpić do udziału w etapie pierwszym, Uczestnik jest zobowiązany do podpisania Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz jest zobowiązany do podpisania regulaminu „Domu MasterChefa”.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia się do tzw.: „Domu MasterChefa” i zamieszkania w nim wraz z innymi zakwalifikowanymi Uczestnikami. Pobyt w „Domu MasterChefa” wiąże się z mieszkaniem Uczestnika w warunkach ograniczonej prywatności przez czas około miesiąca zgodnie z harmonogramem określonym przez Organizatora.
 4. Począwszy od pierwszego etapu Konkursu aż do końca trwania Konkursu i Audycji aktywność Uczestników jest rejestrowana za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk. Aktywność ta staje się elementem Audycji i promocji Konkursu i Audycji.

5. W ramach Castingu ostatecznego Jury zleca Uczestnikom zadania konkursowe. Rywalizacja między Uczestnikami odbywa się w ciągu jednego lub dwóch dni zdjęciowych.

6. Organizator zapewnia Uczestnikom produkty żywnościowe do przygotowania potraw oraz całą niezbędną infrastrukturę i akcesoria kuchenne.

7. Spośród Uczestników biorących udział w Castingu ostatecznym, Jury, na podstawie kryteriów opisanych w §6 ust.5, wyłania grupę około 14 (słownie: czternastu) osób, które Organizator zaprasza do udziału w drugim etapie Konkursu. Uczestnicy, którzy po zakończeniu konkurencji nie zostali wybrani przez Jury odpadają i tracą prawo do dalszego udziału w Konkursie i Audycji.

8. Jury dokonując wyboru w/w Uczestników, kieruje się kryteriami zgodnie ze sposobem działania opisanym w §6 ust.5 niniejszego Regulaminu. Jury bierze pod uwagę umiejętności kulinarne, pomysłowość, wygląd, smak i zapach potraw; szybkość, prezencję Uczestnika, a także jego umiejętność zaprezentowania się przed kamerą i odporność fizyczną i psychiczną na stres spowodowany udziałem w wieloosobowym przedsięwzięciu, rejestrowanym za pomocą kamer; zręczność i pomysłowość Uczestników, zdolności przywódcze i umiejętność pracy Uczestników w zespole, a także sposób prezentacji potraw przez Uczestnika

9. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdów do i z Krakowa Uczestnikom etapu „Casting ostateczny”.Zapewnia im natomiast nocleg w hotelu w pokoju 1-osobowym, a każdy Uczestnik zobowiązany jest do nocowania w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zapewnia transport na plan zdjęciowy z wskazanego przez Organizatora hotelu i z powrotem.

10. Organizator nie zapewnia zaproszonym Uczestnikom etapu Casting ostateczny pokrycia żadnych innych kosztów związanych ze zgłoszeniem się na Casting ostateczny.

11. Podczas tego etapu Uczestnicy poddają się całkowitej dyspozycji Organizatora (ściśle przestrzegają harmonogramu dnia narzuconego przez Organizatora, poruszają się tylko i wyłącznie transportem zorganizowanym przez Organizatora pod nadzorem „opiekuna” Uczestników oddelegowanego przez Organizatora, przebywają w miejscach wskazanych przez Organizatora).

12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących przebiegu etapu Casting ostateczny.

13. Wszystkie osoby, które nie zostały wyłonione przez Jury do udziału w drugim etapie Konkursu i Audycji, po zakończeniu etapu drugiego Konkursu i Audycji, zobowiązane są do opuszczenia miejsca nagrań oraz obiektów zajmowanych przez Organizatora.

 

II. Etap drugi - „RYWALIZACJA”

 1. 1. W etapie drugim Konkursu rywalizacja polega na tym, że Jury eliminuje sukcesywnie, Uczestników w liczbie od 0 (słownie: zera) do 2 (słownie: dwóch). Uczestnicy, którzy zostali wyeliminowani tracą prawo do dalszego udziału w Konkursie i Audycji, chyba że Organizator postanowi inaczej. Do dalszego, trzeciego etapu przechodzi 2 (słownie: dwóch) lub 3 (słownie: trzech) Uczestników.
 2. 2. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich działań Jury bierze pod uwagę, zgodnie ze sposobem działania opisanym w §6 ust.5  Regulaminu, następujące kryteria: umiejętności i wiedzę z zakresu sztuki kulinarnej, wygląd, smak i zapach potraw, szybkość, zręczność i pomysłowość Uczestników, zdolności przywódcze i umiejętność pracy Uczestników w zespole, a także sposób prezentacji potraw przez Uczestnika. Z etapu drugiego Konkursu Organizator realizuje kilka odcinków Audycji.

 

3. W etapie drugim Konkursu Organizator zapewnia Uczestnikom produkty żywnościowe do przygotowania potraw oraz całą niezbędną infrastrukturę i akcesoria kuchenne.

 1. Podczas tego etapu Uczestnicy poddają się całkowitej dyspozycji Organizatora (ściśle przestrzegają harmonogram dnia narzuconego przez Organizatora, poruszają się tylko i wyłącznie transportem zorganizowanym przez Organizatora pod nadzorem „opiekuna” Uczestników oddelegowanego przez Organizatora, przebywają w miejscach wskazanych przez Organizatora).
 2. Podczas tego etapu Uczestnik będzie zobowiązany do oddawania w depozyt w wyznaczonym czasie wyznaczonej osobie z produkcji Audycji wszystkich posiadanych urządzeń elektronicznych, multimedialnych itp. (np. telefony, laptopy etc.), przede wszystkim Uczestnik nie będzie mógł z takich urządzeń korzystać w okresie od wyjazdu z „Domu MasterChefa” na zdjęcia aż do decyzji o zakończeniu realizacji zdjęć w danym dniu zdjęciowym.

6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących przebiegu etapu „Rywalizacja”.

7. Organizator nie zapewnia zaproszonym Uczestnikom drugiego etapu zwrotu kosztów przejazdów, zapewnia natomiast nocleg w hotelu w pokoju 1-osobowym, a każdy Uczestnik zobowiązany jest do nocowania w miejscu wskazanym przez Organizatora.

8. Eliminacja, decyzją Jury, Uczestnika na etapie „Rywalizacji” nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uczestnictwa w nagraniu odcinka finałowego Audycji.

 

V. Etap trzeci- FINAŁ

 1. W ostatnim - finałowym etapie Konkursu rywalizacja trwa do chwili, kiedy Jury wyłoni jednego zwycięzcę Konkursu, któremu nadany zostanie tytuł MasterChef.
 2. Ogłoszony przez Jury Zwycięzca etapu Finał nabywa prawo do Nagrody.
 3. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich działań oraz wyłonieniu jednego zwycięzcy Konkursu, Jury bierze pod uwagę, zgodnie ze sposobem działania opisanym w §6 ust.5 Regulaminu, następujące kryteria: umiejętności i wiedzę z zakresu sztuki kulinarnej, wygląd, smak i zapach potraw, szybkość, zręczność i pomysłowość Uczestników, zdolności przywódcze i umiejętność pracy Uczestników w zespole, a także sposób prezentacji potraw przez Uczestnika.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczących przebiegu etapu Finał.

§6

ZADANIA KONKURSOWE I JURY W TRAKCIE REALIZACJI KONKURSU I AUDYCJI

 1. Zadania konkursowe są ustalane na bieżąco przez Jury i komunikowane Uczestnikom.
 2. Zadania dotyczą szeroko rozumianej sztuki kulinarnej i zasadniczo sprawdzają wiedzę, umiejętności i pomysłowość Uczestników w tym zakresie. Zadania mogą mieć również inny charakter, na przykład zręcznościowy. Jednak wszystkie zadania w Konkursie będą zadaniami kreatywnymi dla uczestników i wszystkie będą podlegały ocenie Jury i wyłącznie na podstawie oceny według kryteriów wskazywanych w niniejszym regulaminie Jury będzie wybierać Uczestników kolejnych etapów oraz zwycięzcę Konkursu i Audycji.
 3. Wyłącznie Jury przysługuje prawo wyboru tematyki i zakresu, jak również rodzaju zadania konkursowego.
 4. O prawidłowości lub ocenie każdego wykonanego przez Uczestnika zadania decyduje wyłącznie Jury.
 5. Przy ocenie Uczestników i wykonywanych przez nich działań Jury bierze pod uwagę następujące kryteria: umiejętności i wiedzę z zakresu sztuki kulinarnej, wygląd, smak i zapach potraw, szybkość, zręczność i pomysłowość Uczestników, zdolności przywódcze i umiejętność pracy Uczestników w zespole, a także sposób prezentacji potraw przez Uczestnika.
 6. Wyłącznie Jury jest uprawnione do dokonywania oceny zadań wykonywanych przez Uczestników, w tym do przyznawania ocen według ustalonej przez Jury skali i kryteriów, opisanych w poszczególnych etapach przebiegu Konkursu w §5 niniejszego Regulaminu. Przy dokonywaniu eliminacji Uczestników poszczególnych etapów Konkursu, Jury podejmuje wspólną decyzję, tzn. ustala zdanie aż do uzyskania jednej decyzji.

 7. Decyzje  stanowiące o przejściu Uczestnika do kolejnego etapu Konkursu zależą od decyzji Jury, w skład którego wchodzą minimum 3 osoby z zastrzeżeniem, że liczba osób w składzie Jury jest zawsze nieparzysta. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Skład Jury może być zmieniony przez Organizatora, zarówno przez zmianę poszczególnych członków Jury, jak i poprzez rozszerzenie składu osobowego Jury. Ponadto, w przypadku nieobecności jednego z jurorów Organizator ustanawia jurorem inną, wybraną przez siebie osobę.
 8. Decyzja Jury jest podstawą do nabycia przez Uczestnika prawa do Nagrody lub Nagrody dodatkowej.

§7

NAGRODA

 1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne w kwocie 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych brutto, przewidziane dla Zwycięzcy Konkursu ogłoszonego przez Jury.
 2. Za wydanie Nagrody i Nagrody dodatkowej w Konkursie i odprowadzenie prawem wymaganych podatków odpowiada Nadawca.
 3. Uczestnik otrzymuje Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pomniejszoną o wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie pobiera i odprowadza Nadawca w związku z przekazaniem Uczestnikowi Nagrody w Konkursie.
 4. Nadawca wyda uprawnionemu Uczestnikowi Nagrodę pieniężną w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od dnia premierowej emisji finałowego odcinka Audycji. Przez wydanie Nagrody pieniężnej rozumie się złożenie przez Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim polecenia przelewu bankowego w odpowiedniej instytucji, takiej jak bank, Poczta Polska lub inne przedsiębiorstwo zawodowo zajmujące się doręczaniem przesyłek lub pośrednictwem w realizacji przelewów bankowych.
 5. Nadawca może przyrzec Nagrodę dodatkową.
 6. Warunkiem wydania Nagrody dodatkowej w postaci świadczenia niepieniężnego, jest uiszczenie podatku przez Uczestnika, który otrzymał Nagrodę dodatkową niepieniężną poprzez wpłatę kwoty pieniężnej będącej równowartością 10% wartości świadczenia niepieniężnego brutto, na wskazane przez Nadawcę konto bankowe, przed wydaniem Nagrody dodatkowej. W przypadku Nagrody dodatkowej w postaci świadczenia pieniężnego, zostanie one wydane w kwocie pomniejszonej o wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie Nadawca pobiera od Uczestnika i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego, w związku z przekazaniem Uczestnikowi Nagrody dodatkowej w Konkursie.
 7. Nadawca ma prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia określone w Regulaminie warunki. W tym celu Nadawca może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Uczestnika i wydania Nagrody i/lub Nagrody dodatkowej. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Nadawcę do odmowy przyznania lub wydania Nagrody i/lub Nagrody dodatkowej.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 1. – 4. Regulaminu Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udziałem w Audycji i Konkursie.
 9. Uczestnicy nie mogą domagać się od Nadawcy i/lub Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów w związku z udziałem w Audycji i Konkursie, ani utraconych zarobków.

§8

ŚWIADCZENIE DODATKOWE

Organizator zobowiązuje się do świadczenia dodatkowego na rzecz Zwycięzcy Konkursu, polegającego na wydaniu przez Nadawcę lub podmiot działający na zlecenie Nadawcy autorskiej książki kucharskiej Zwycięzcy Konkursu. Wydanie autorskiej książki kucharskiej Zwycięzcy Konkursu oznacza wydanie przez Nadawcę lub podmiot działający na zlecenie Nadawcy książki kucharskiej, której autorem będzie Zwycięzca Konkursu, w przeciągu 2 (słownie: dwóch) lat od dnia premierowej emisji finałowego odcinka Audycji, chyba że termin realizacji przedmiotowego świadczenia jest inny, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w trakcie Konkursu. Warunkiem wydania książki kucharskiej przez Nadawcę lub podmiot działający na zlecenie Nadawcy jest merytoryczne przygotowanie i opracowanie książki kucharskiej przez Zwycięzcę Konkursu w przeciągu 1 (słownie: jednego) roku od dnia premierowej emisji finałowego odcinka Audycji.

§9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie opisanym w niniejszym ustępie oraz ust. 2, jest Endemol Shine Polska Sp. z o.o. ul. Dominikańska 15 a, 02-738 Warszawa, która jako licencjodawca formatu i  producent Audycji odpowiada za wyłonienie Uczestników, przeprowadzenie Konkursu oraz prawidłową realizację Audycji. Endemol Shine Polska Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Uczestnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, produkcji Audycji, jej rozpowszechniania i reemitowania a także  promocji w serwisach internetowych i środkach masowego przekazu.
 2. Zbierane przez Endemol Shine Polska Sp. z o.o. dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu wyboru Uczestnika i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz realizacji, emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji – nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Audycji i jej emisji lub reemisji, a także do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie nadania Audycji, jej rozpowszechniania, reemitowania i promocji,  jak również w zakresie wydania i rozliczenia Nagród dla zwycięzców Konkursu jest spółka TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.
 4. Zbierane przez TVN S.A. dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów TVN S.A. jako nadawcy Audycji, sponsora Nagród i podmiotu odpowiedzialnego za promocję Audycji.
 5. Administratorzy Danych Osobowych będą przechowywać dane osobowe zebrane w trakcie realizacji Audycji oraz przeprowadzania Konkursu w sposób zgodny z przepisami prawa w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim administratorem danych jest Organizator, tj. Endemol Shine Polska Sp. z o.o. należy przesyłać na adres: Administrator Danych Osobowych Endemol Shine Polska Sp. z o.o. ul. Dominikańska 15 a, 02-738 Warszawa lub na adres: ado@endemolshine.pl. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych w zakresie, w jakim administratorem danych jest TVN S.A. należy przesyłać na adres: TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez TVN S.A. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. W razie przesłania do niewłaściwego administratora danych, korespondencja zostanie przekazana do właściwego adresata.
 7. Podanie danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych i informacji o umiejętnościach kucharskich Uczestnika jest wymogiem Konkursu. Brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem obowiązku podania danych wynikających z przepisów prawa w razie nabycia przez Uczestnika prawa do Nagrody.

§10

NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie, Uczestnik może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Audycji i Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody.
 2. W przypadku niedotrzymania zasad poufności określonych szczegółowo w formularzu o zachowaniu poufności, w tym rozpowszechnieniu informacji - uzyskanych bądź zdobytych w związku i przy okazji udziału w Konkursie i Audycji -  na forach publicznych, tzw. portalach społecznościowych, w prasie, telewizji, radio, Internecie dotyczących przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Jury, o Uczestnikach, o osobach odpadających w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwycięzcy Konkursu, etc., Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną określoną w odpowiednich przepisach prawa lub wynikającą z umowy zawartej z Organizatorem.
 3. Niedotrzymanie zasad określonych w regulaminie, oświadczeniach, o których mowa w Regulaminie (wszystkie dokumenty, które Uczestnik musi podpisać w związku z udziałem w Konkursie i Audycji) i umowie z Uczestnikiem - będzie skutkowało karami umownymi, o których mowa w umowie z Organizatorem.
 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Audycji i Konkursie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik znał zadania konkursowe zanim zostały one ujawnione wszystkim Uczestnikom,  czy korzystał z pomocy nieprzewidzianej Regulaminem, albo ujawnienia, że Uczestnik nie spełnia warunków określonych w Regulaminie.

§11

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. Z przebiegu finałowego etapu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawiciela Organizatora, który w szczególności potwierdza przyznanie Nagrody pieniężnej zwycięzcy Konkursu.
 3. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z  Konkursem.
 4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji do siedziby Organizatora na adres, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
 5. Reklamacje powinny być przesyłane na adres Organizatora: Endemol Shine Polska Sp. z o.o., ul. Dominikańska 15A, 02-738 Warszawa z dopiskiem MasterChef 8 - reklamacja”.
 6. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 7. Złożenie reklamacji przez Uczestnika lub brak złożenia reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12

PUBLIKACJA REGULAMINU

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora Endemol Shine Polska Sp. z o.o. z, ul. Dominikańska 15A, 02-738 Warszawa i na stronach internetowych pod adresem www.tvn.pl oraz www.masterchef.tvn.pl.

 

--------------------------

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w audycji pod tytułem „MasterChef” sezon 9.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 (dalej „TVN”). TVN jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej łącznie „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd TVN ma Twoje dane?

TVN otrzymał Twoje dane osobowe (imię*, nazwisko*, nr telefonu*, adres e-mail*, adres zamieszkania*, PESEL*, wizerunek) od Endemol Shine Polska sp. z o.o., która produkuje dla TVN audycję, pt. „MasterChef – sezon 9” (dalej „Audycja”) w związku z wzięciem przez Ciebie udziału w konkursie organizowanym w ramach Audycji i w Audycji.

Dodatkowo w razie, gdy w związku z Twoim udziałem w Audycji dojdzie do rozliczeń finansowych  pomiędzy Tobą a TVN (nabędziesz prawo do nagrody w konkursie organizowanym w ramach Audycji), TVN poprosi Cię o podanie danych niezbędnych do dokonania tych rozliczeń oraz rozliczenia zaliczki na podatek.

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?

 

TVN przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić nagranie i emisję Audycji. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu nadania rozpowszechniania, reemisji i promocji Audycji (w tym w Internecie) lub jej fragmentów, a także w związku z  przechowywaniem takich nagrań w celach archiwalnych, jak również ujawnienia Twojego udziału w Audycji.

 

Twoje dane osobowe, w szczególności wizerunek, mogą być także przetwarzane na potrzeby promocji oraz budowania wizerunku TVN w związku z rozpowszechnianiem Audycji. Twoje dane osobowe mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

TVN jest uprawniony do przetwarzania  Twoich danych osobowych także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

TVN przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim są ona niezbędne do wydania nagrody w konkursie organizowanym w ramach Audycji na podstawie umowy, do której zawarcia doszło poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu konkursu i Audycji.

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię*, nazwisko*, nr telefonu*, adres e-mail*, adres zamieszkania*, PESEL*, wizerunek* jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi udział w Audycji.

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

 

Możesz żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu ustalenia, czy dane te są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu TVN przekazuje Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • podmiotom wspierającym proces promocji Audycji,
 • spółkom z Grupy TVN;
 • podmiotom uczestniczącym w nadaniu lub rozpowszechnianiu nagrania Audycji;
  • właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez czas nadawania Audycji. Nagrane audycje przechowujemy dla celów archiwalnych przez czas nieokreślony.

 

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

 

W razie dokonania rozliczeń finansowych pomiędzy Tobą a TVN w związku z Twoim udziałem w Audycji, Twoje dane osobowe będą przechowywane dla celów rozliczeń podatkowych i dla celów wynikających z przepisów o rachunkowości przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nagrania Audycji mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego podmiotom trzecim do celów nadań i retransmisji Audycji. Dodatkowo nagrania Audycji mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do spółek z Grupy TVN dla celów dalszych nadań lub retransmisji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  Standardowych  Klauzul   Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem iod@tvn.pl.

 

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Castingi do 9. edycji MasterChefa zakończone!
Następny artykuł:

Castingi do 9. edycji MasterChefa zakończone!

tvnpix